de Krijger Zuiderwijkstichtingde Krijger Zuiderwijkstichting

 
 1. Home
 2. Aanvragen
 3. Subsidievoorwaarden

Subsidievoorwaarden

Vragen over de subsidievoorwaarden of de aanvraagprocedure kunnen per e-mail aan het bestuur van het fonds worden gesteld. Een complete aanvraag kan via deze website worden ingediend. We laten je binnen 14 dagen weten op welke termijn het bestuur de aanvraag gaat beoordelen. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Je wilt subsidie aanvragen bij het fonds van de Krijger Zuiderwijkstichting. Hiervoor hanteren we een aantal voorwaarden waar jouw project of activiteit aan moet voldoen. We willen graag weten hoe je de financiële ondersteuning, de subsidie of de sponsorbijdrage gaat inzetten. We hebben daarom aanvraag- en subsidievoorwaarden opgesteld.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het indienen van een aanvraag?

 • Je bent een particulier of een non-profitorganisatie en hebt geen commercieel oogmerk;
 • Vanaf subsidieaanvragen voor € 1.000,- of meer is er sprake van co-financiering, er moeten dan dus meerdere inkomstenbronnen zijn in de vorm van fondsaanvragen of andere inkomsten. Dit moet duidelijk uit de begroting blijken;
 • Het project of de activiteit is gericht op de LHBTI-emancipatie in Zeeland en valt binnen onze doelstellingen. Wij steunen geen nationale of internationale projecten.

Wat moet ik meesturen met de subsidieaanvraag?

 • Het aanvraagformulier. Hierin omschrijf je duidelijk wat je van plan bent om te gaan ondernemen. Uit het formulier blijkt waarom de aanvraag past binnen de doelstelling van het Fonds en wat het bijdraagt aan de LHBTI-emancipatie in Zeeland.
 • Een sluitende begroting van de kosten en de inkomsten. Uit de begroting blijkt welke overige fondsen zijn aangeschreven en/of hebben toegekend.
 • Het plan Publiciteit en Media. Hierin beschrijf je op welke manier je publiciteit zoekt met het project of de activiteit.
 • Indien van toepassing: een recent uittreksel van Kamer van Koophandel met statuten waaruit duidelijk blijkt wat de doelstelling is van de stichting of vereniging. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden.
  De 4 hierboven genoemde documenten zijn zogenaamde knock outs: als deze niet zijn opgenomen dan kunnen wij jouw aanvraag niet in behandeling nemen.

Voorwaarden voor de aanvrager tijdens het project

 • Een project of activiteit kan pas beginnen als je zeker bent van volledige financiering. Als er op basis van de financiering wijzigingen zijn in de oorspronkelijke begroting dien je ons vooraf op de hoogte te brengen;
 • Je houdt het Fonds op de hoogte van veranderingen in het project of de activiteit en de financiering;
 • Je maakt in alle promotie voorafgaand en tijdens het project of de activiteit er melding van dat dit (mede) dankzij de ondersteuning van het Fonds kan plaatsvinden;
 • Je stuurt altijd een eindverslag aan het Fonds;
 • Bij niet gerealiseerde activiteiten of projecten wordt de uitbetaalde subsidie teruggevorderd;

Projecten en activiteiten worden door ons getoetst op

 • Rechtmatigheid: is het geld juist besteed en kan worden verantwoord waaraan het geld is besteed?;
 • Doelmatigheid: zijn de resultaten zoals vooraf afgesproken opgeleverd?;
 • Tijdigheid: zijn de resultaten binnen de afgesproken termijn opgeleverd?

Betaling subsidie

Wij betalen de subsidie uit in tranches: 80% bij de toekenning en 20% achteraf na verantwoording. De eindverantwoording (bestaat uit een eindverslag en een eindafrekening) dient binnen 2 maanden na de afronding van het project of de activiteit bij het Fonds te zijn ingediend. Het Fonds beschouwt dit als een verzoek tot vaststelling van de subsidie. Wanneer de eindverantwoording niet of onvoldoende is krijg je één maand de tijd om dit gebrek te herstellen. De laatste tranche van de subsidiebetaling wordt uitgekeerd wanneer de subsidie definitief is vastgesteld.

Tips voor de aanvraag

Ieder fonds heeft een jaarplanning; het bestuur van het Fonds komt een paar keer per jaar bijeen. Dit heeft consequenties voor de doorloop van aanvragen. Houd dus rekening hierbij met de planning van jouw project. Dien de aanvraag tijdig, tenminste 2 maanden van tevoren in.
Neem van tevoren per mail contact op met het Fonds-bestuur over de haalbaarheid van een aanvraag ten opzicht van een nog te houden bestuursvergadering. Het Fonds-bestuur is in specifieke situaties in staat zonodig maatwerk wat aanvraag- en besluittermijnen betreft toe te passen.
Formuleer jouw project- of activiteitenplan SMART. Een goed plan wordt niet bepaald door de omvang maar door de compactheid en scherpte.
Controleer of jouw project/activiteit aan alle voorwaarden voldoet en stuur in één keer alle benodigde informatie mee.

Contactgegevens

Aanvragen kunnen worden gestuurd naar info@dekrijgerzuiderwijkstichting.nl.